Miksi yhteistoimintaa tarvitaan juuri nyt?

Markkinat muuttuvat nopeasti ja kilpailu kiristyy.

Tuotteiden ja palvelujen on uusiuduttava jatkuvasti.

Osaamista on kehitettävä jatkuvasti.

Ideat parannuksiin ja innovaatioihin tulevat yhä useammin henkilöstöltä.

Kaikkien tieto ja osaaminen on saatava yhteiseen käyttöön.

Työn vaativuus lisää yhteistyön tarvetta.

Joustavuutta ja sopeutusta tarvitaan yhä useammin

Yhteistoiminnan muodot

Välitön yhteistoiminta: Työntekijä vaikuttaa omaa työtään, tiimiään ja työyksikköään koskeviin ratkaisuihin, joilla pyritään jatkuvaan tuotanto- ja palveluprosessien parantamiseen

esimiehen ja alaisen väliset kehitys- tai palautekeskustelut

tiimipalaverit, yksikköpalaverit, työpaikkakokoukset etc.

vapaamuotoinen ideointi ja vuorovaikutus

yhdessä suunnittelu ja kehittäminen

Välillinen yhteistoiminta: Henkilöstön edustajien ja johdon välinen vuorovaikutus, jolla koko työpaikan tuottavuutta ja työhyvinvointia kehitetään

kokoukset, yhteistyöelimet, edustus toimielimissä 

Ajankohtaista

Osallistamisen ja kehittämisen taidot -pilottikurssi oli menestys

Lataa tutkimusraportti!

Tutkimuksen julkistaminen 1.4.2019

Yhteistoiminnan, luottamuksen ja yhdessä kehittämisen esteet keskisuurissa yrityksissä -tutkimus

Hyvä yhteistoiminta edesauttaa paikallista sopimista

Yhteystiedot

tero@solarsolutions.fi 
puh. 0400 783380

tiedonkulusta huolehtiminen

yhteiset koulutukset ja valmennukset

Yhteistoiminnan ydinasiat

Yhteinen ymmärrys ja tahto - halutaan löytää parhaat ratkaisut yhdessä

Tiedonkulku - kaikki saavat tarvitsemansa tiedon kaikesta 

Arvot, asenteet ja periaatteet - yhdenvertaisuus, rehellisyys, avoimuus, aitous, oikeudenmukaisuus, ammatillisuus

Vuorovaikutus - puhutaan, kuunnellaan, tuetaan, kannustetaan, arvostetaan, osallistutaan

Luottamus - uskotaan toisen vilpittömään mieleen ja kykyyn

Kaikki voittavat - kaikki saavat osansa menestyksestä

Yhteistyökumppanit

gallery/sites-default-files-preview_1_
gallery/sites-default-files-ttk-logo-header-fi_0